Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.8051 22.10.-23.10.2020 4,98 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4213 15.10.-21.10.2020 -8,55 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4741 22.10.-23.10.2020 4,46 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3732 22.10.-23.10.2020 3,98 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5161 22.10.-23.10.2020 3,28 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 5 let CZK 1.1828 22.10.-23.10.2020 2,71 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 10 let CZK 1.2016 22.10.-23.10.2020 2,97 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 15 let CZK 1.2019 22.10.-23.10.2020 2,97 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.9928 23.10.2020 0,01 %     
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0195 23.10.2020 1,57 %     


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
BNP Paribas Funds Global Convertible-Classic RH CZK Cap 3662.3300 CZK 29.10.2020 11609,91 % 3 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond -Classic H CZK Cap 11369.5500 CZK 29.10.2020 9858,43 % 2 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond-Classic H CZK Cap 10754.0400 CZK 29.10.2020 9673,49 % 2 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity-Classic CZK Cap 14834.7600 CZK 29.10.2020 9425,21 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds Euro Equity-Classic H CZK Capitalisation 4327.6800 CZK 29.10.2020 9210,08 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap 120.7700 USD 29.10.2020 97,10 % 5 / 9 Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 817.3100 EUR 29.10.2020 88,64 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 22.8800 USD 29.10.2020 64,97 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 208.9000 EUR 29.10.2020 61,54 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 5719.1700 CZK 29.10.2020 61,26 % 5 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.