Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.7309 6.8.-7.8.2020 4,89 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4233 1.8.-5.8.2020 -8,69 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4603 6.8.-7.8.2020 4,45 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3619 6.8.-7.8.2020 3,98 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5141 6.8.-7.8.2020 3,32 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1705 6.8.-7.8.2020 2,63 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1849 6.8.-7.8.2020 2,84 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1844 6.8.-7.8.2020 2,83 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0051 7.8.2020 -0,78 %     
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0302 7.8.2020 2,12 %     


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
BNP Paribas Funds Global Convertible-Classic RH CZK Cap 3535.8400 CZK 11.8.2020 11294,91 % 3 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds Euro Equity-Classic H CZK Capitalisation 4601.7000 CZK 11.8.2020 10366,34 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond-Classic H CZK Cap 10790.7200 CZK 11.8.2020 9860,32 % 2 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond -Classic H CZK Cap 11243.0400 CZK 11.8.2020 9732,26 % 2 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity-Classic CZK Cap 14393.6300 CZK 11.8.2020 9483,89 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap 106.8800 USD 11.8.2020 78,33 % 5 / 9 Akciové  
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 716.6900 EUR 11.8.2020 70,07 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 615.9500 USD 11.8.2020 54,35 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 20.4400 USD 11.8.2020 49,58 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 221.2000 EUR 11.8.2020 47,20 % 5 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.