NN (L) International Slovak Bond-P Cap EUR

Informace o fondu

Popis fondu
NN (L) International Slovak Bond je dluhopisový fond, který se zaměřuje na slovenské státní dluhopisy střední a delší splatnosti, doplněné o firemní dluhopisy ze Slovenska, ale i jiných zemí. V portfoliu fondu jsou převážně ty nejkvalitnější státní cenné papíry, ale fond má zároveň možnost investovat až čtvrtinu portfolia do kvalitních firemních dluhopisů investičního stupně a dluhopisů s vysokými výnosy. Zaměřuje se hlavně na firemní dluhopisy etablovaných společností, u nichž je jen minimální riziko nesplacení závazků. Průměrnou splatnost portfolia upravuje manažer fondu na základě očekávaného vývoje, čímž dokáže podpořit nebo uchránit hodnotu fondu vůči pohybu úrokových sazeb.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) INT SICAV NN (L) International Slovak Bond-P Cap EUR Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU1134493573

Poslední jednotková cena (k 6.4.2020)

56.2600 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-4,17 % -4,56 % 1,20 % 1,11 % 0,36 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.