FF - Asia Focus Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Dhananjay vyznává fundamentální přístup zdola nahoru (bottom-up) se zaměřením na identifikaci vysoce kvalitních společností pomocí perspektivy udržitelného růstu s atraktivním oceněním. Vyhledává společnosti s vysokou návratností, kterou si načas uchovají a posléze znovu zainvestují při atraktivních sazbách návratnosti. Dává přednost společnostem se střednědobými vyhlídkami, které trh nerozpoznal. Obzvláště pak preferuje akcie s odhadovanou cenou nezávislou na střednědobých či dlouhodobých základních ukazatelích následkem krátkodobého zájmu trhu. Kromě toho má rád cyklické akcie, které se obchodují s odhadovanou cenou pod historickým průměrem, kde se zároveň základní ukazatele zlepšují. Dhananjay klade důraz na kvalitu správy a managementu společnosti, protože ty jsou především důležité na některých rozvíjejících se trzích v Asii, kde je třeba monitorovat spojení zájmů správy a managementu společnosti a minoritních akcionářů.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Asia Focus Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0261946445

Poslední jednotková cena (k 1.6.2020)

26.7900 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,11 % -9,86 % -1,50 % 3,44 % 2,77 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.