FF - Global Property Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Základní filozofií Dirka Philippy je investovat do majetkových cenných papírů, které mají atraktivní ocenění. Hledá anomálie v ocenění v souvislosti s historií, srovnatelnými společnosti nebo oproti ostatním oblastem. Často tyto kótované majetkové cenné papíry prošly obdobím nedostatečné výkonnosti, kdy se jejich potenciálu obnovy připisuje nízká hodnota, a proto zde existuje silný relativní potenciál obratu. Navíc Dirk hledá kvalitu za rozumnou cenu. Tyto společnosti dosahují výjimečného růstu díky dobrým rozhodnutím o alokaci kapitálu, management má požadovanou odbornost k vytváření výjimečné návratnosti pro akcionáře a společnost dokáže udržet růst déle, než trh odhaduje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Property Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0237698757

Poslední jednotková cena (k 28.2.2020)

19.0600 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-3,74 % 4,10 % 11,72 % 5,03 % 3,77 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.