Raiffeisen - Global - Rent (R)

Informace o fondu

Popis fondu
Fond Raiffeisen-Global-Rent (R) je dluhopisový fond. Jeho investičním cílem jsou pravidelné výnosy. Fond investuje převážně (nejméně 51 % majetku fondu)do dluhopisů vydávaných severoamerickými, evropskými nebo asijskými emitenty. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu mohoubýt mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Fond může investovat více než 35 % majetku fondu do cenných papírů nebo instrumentů peněžníhotrhů vydávaných těmito investory: Německo, Francie, Velká Británie, USA, Japonsko. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů a využívat tyto nástrojek zajištění.Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 8 let.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen - Global - Rent (R) Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

AT0000785340

Poslední jednotková cena (k 6.4.2020)

114.8600 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,01 % 0,75 % 8,14 % 2,47 % 1,97 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.