Raiffeisen - Ethik - Aktien (R)

Informace o fondu

Popis fondu
Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyššírizika. Fond investuje převážně (min. 51 % majetku fondu) do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které jsou na základě sociálních,ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“genové techniky - ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva. Kromě toho může investovat i do dalších cenných papírů,mj. do dluhopisů vydávaných vládami, podniky nebo nadnárodními emitenty, a do nástrojů peněžního trhu, do podílů na investičních fondech, jakož i dovkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.Derivativní nástroje se smí používat výlučně k zajištění.Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen - Ethik - Aktien (R) Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

AT0000677927

Poslední jednotková cena (k 1.6.2020)

162.3800 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
1,49 % -5,81 % 7,26 % 6,86 % 5,62 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.