Proč kupovat fondy

Pokud jste se rozhodli pro zhodnocování svého majetku investováním do cenných papírů, ale netroufáte si prozatím jít „do toho“ sami, můžete vložit finance do fondů kolektivního investování.

Investorem fondu se stanete v okamžiku, kdy do něj vložíte své peněžní prostředky. Majetek fondu spravují profesionálové – finanční manažeři, kteří vyhledávají nejvýhodnější investiční příležitosti. Zhodnocení vaší investice závisí jednak na vývoji situace na kapitálových trzích, jednak na zkušenostech finančních analytiků, kteří fond spravují. Investice do fondů není tak riziková jako do přímých titulů cenných papírů, ovšem bez jistého rizika se pochopitelně neobejde.

Existuje několik základních typů fondů, které se vzájemně liší investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, během něhož by měly přinést výnos:

Akciové fondy

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, jednotlivý stát, tržní sektor, investiční strategie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Sektorové (odvětvové) fondy

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému odvětví ekonomiky (např. energetika, finančnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Smíšené (balancované) fondy

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem), investiční rating, geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3–5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.