Nejčastější dotazy

Jak si má investor správně vybrat ze široké nabídky fondů?

Fondy jsou rozděleny do 5ti základních skupin: akciové fondy, dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Před investicí je třeba, aby si každý investor odpověděl na několik základních otázek:

  • Na jak dlouhou dobu zamýšlím investovat?
  • Jak velké riziko jsem ochoten podstoupit?
  • Jakou částku hodlám investovat?

Každá investice s sebou nese určitá rizika. Fondy by měl investor volit na základě zvážení, zda chce investovat dlouhodobě či krátkodobě, zda očekává standardní či nadstandardní výnosy. Čím nižší riziko je investor ochoten podstoupit, tím nižší výnos musí od investice očekávat. Pokud hodlá investovat dlouhodobě a rizikověji, lze vybírat mezi akciovými fondy. Investor s očekávaným horizontem 3 až 5 let, popř. investor se středním rizikovým profilem by měl vybírat mezi smíšenými a dluhopisovými fondy. V případech, kdy investor nechce podstoupit významné riziko, případně investuje na krátkou dobu bez spekulativního záměru, je vhodné vybírat mezi fondy zajištěnými či fondy peněžního trhu. Investovaná částka by měla být taková, aby případný pokles ceny fondů vážně neohrozil celkovou finanční situaci investora. Investor by měl mít vytvořen jakýsi finanční „polštář“, který mu pomůže překonat přechodný krátkodobý pokles na kapitálových trzích a umožní mu nechat zainvestované prostředky dále pracovat, aby se případná krátkodobá ztráta mohla vyrovnat.

Nejjednodušší způsob, jak vybrat ty správné fondy, je kontaktovat nás na bezplatné telefonní lince 800 484 484.

Chci investovat, ale nemám potřebné znalosti, ani čas investici denně sledovat.

V případě dlouhodobého a správně sestaveného portfolia fondů s dobrým rozložením rizik odpadá nutnost denního sledování kurzů a tím i potřeba spekulovat s prodejem a následným nákupen jiných titulů. Každý investor je čtvrtletně informován o stavu svých akcií. Na internetové adrese www.atlantik.cz naleznete veškeré dostupné informace včetně každodenního ocenění všech fondů. Informace lze také získat na bezplatné telefonní lince 800 484 484.

Co je potřeba k sepsání smlouvy a jakým způsobem mám doručit požadovanou částku?

Nový investor musí uzavřít Smlouvu o obstarání nákupu fondů kolektivního investování a předložit platný průkaz totožnosti, ze kterého je zhotovena kopie. Po podepsání Smlouvy investor převede finanční prostředky ze svého bankovní účtu na sběrný bankovní účet vedený u J&T banky. Sběrné účty se liší podle měny a jejich čísla jsou uvedena ve Smlouvě.

V jaké měně lze investovat?

Do fondů v nabídce Atlantik FT lze investovat v následujících měnách: CZK, EUR a USD.

Za jakou dobu obdržím finanční prostředky v případě zpětného odkupu fondů Atlantik FT?

Finanční prostředky budou připsány na bankovní účet vedený na jméno investora zhruba do 10 pracovních dnů po obdržení řádně vyplněného a podepsaného formuláře na zpětný odkup. Převod finančních prostředků lze provést v těchto měnách: CZK, EUR a USD. Zpětný odkup fondů BNP Paribas L1 není zatížen žádným poplatkem.

Co si mám představit pod pojmem „třída akcií“?

Na území České a Slovenské republiky jsou nabízeny růstové (kapitalizační) a distribuční (dividendové) třídy podílových listů. Označení růstové znamená, že případné výnosy fondu jsou reinvestovány zpět do portfolia fondu. Podílník zde realizuje výnos formou odprodeje podílových listů. Dividendové třídy podílových listů vyplácejí případné zisky podílníkům ve formě dividend.

Jaké jsou daňové výhody pro soukromého investora?

S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně zdanění výnosů z cenných papírů. Nově činí časový test pro osvobození od daní z příjmů fyzických osob nepodnikatelů 3 roky (původně 6 měsíců). V případě, že fyzická osoba (rezident České republiky) vlastní akcie fondu po dobu delší než 3 roky, je kapitálový výnos z investice podle Zákona o daních z příjmů od daně osvobozen. Jestliže se fyzická osoba rozhodne ukončit investici dříve, tj. před uplynutím 3 let, musí kapitálový výnos zahrnout do dílčího základu daně z příjmů. Úrokové výnosy i nadále podléhají srážkové dani (aktuálně 15 %). Na cenné papíry zakoupené předtím, než vešla nová legislativa v účinnost, se vztahuje legislativa platná před 1. 1. 2014.

Je možné přestoupit mezi jednotlivými fondy ?

Ano, stačí doručit řádně vyplněný převodní formulář. Tato transakce je zpoplatněna 0,8 %, pokud je objem převáděných finančních prostředků mezi fondy vyšší než 100 tis. Kč, resp. 1 % v případě, že objem nepřesáhuje hranici 100 tis. Kč. V případě, že je přestup mezi fondy proveden do 6ti měsíců doby trvání investice, doplatí navíc klient rozdíl mezi vstupním poplatkem zdrojového a cílového fondu.