Generali PPF Invest

Generali PPF Invest Generali PPF Invest plc, jejímž zakladatelem a výhradním distributorem je ČP INVEST investiční společnost, a.s., je otevřenou investiční společností s variabilním kapitálem, registrovanou v Irsku jakožto instituce pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů v souladu s nařízeními UCITS.

Generali PPF Invest plc má strukturu zastřešujícího fondu s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími fondy. Základní nabídku tvoří 6 podílových fondů denominovaných v EUR s různými investičními strategiemi. Správa portfolií fondů byla svěřena společnosti Generali PPF Asset Management.