Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.1946 26.3.-27.3.2020 3,83 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3646 19.3.-25.3.2020 -10,50 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.3376 26.3.-27.3.2020 3,56 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.288 26.3.-27.3.2020 3,41 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4385 26.3.-27.3.2020 2,99 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.0474 26.3.-27.3.2020 0,82 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.0162 26.3.-27.3.2020 0,28 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.0079 26.3.-27.3.2020 0,14 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.896 27.3.2020 -10,06 %     
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 0.9025 27.3.2020 -9,43 %     


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD 17.8600 USD 1.4.2020 11,52 % 2 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic CZK Cap 1278.3200 CZK 1.4.2020 7,93 % 5 / 9 Akciové      
Generali Fond zlatý o.p.f. 0.5588 CZK 1.4.2020 7,75 % 6 / 9 Komoditní      
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 172.8300 EUR 1.4.2020 7,06 % 5 / 9 Akciové      
Raiffeisen - Global - Rent (R) 113.8500 EUR 1.4.2020 6,78 % 3 / 9 Dluhopisové      
FTIF-Franklin U.S. Government Fund-A (acc)USD 11.8300 USD 1.4.2020 6,08 % 2 / 9 Dluhopisové      
FF - Global Technology Fund A-EUR 26.2100 EUR 1.4.2020 5,46 % 5 / 9 Akciové      
FF - Global Bond Fund A-ACC-USD 14.4400 USD 1.4.2020 5,31 % 2 / 9 Dluhopisové      
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 448.8400 USD 1.4.2020 4,69 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) US Factor Credit-P CAP USD 1259.4200 USD 1.4.2020 4,69 % 2 / 9 Dluhopisové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.