Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.4042 od 9.1.2019 4,59 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4549 od 9.1.2019 -9,48 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.3617 18.12.-31.12.2018 4,49 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.2934 18.12.-31.12.2018 4,16 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4248 18.12.-31.12.2018 3,24 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.0629 16.12.-31.12.2018 1,38 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.0452 16.12.-31.12.2018 0,99 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.0395 16.12.-31.12.2018 0,87 %    


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
FTIF-Templeton Global Bond Fund-A(acc)EUR 26.2900 EUR 15.1.2019 9,22 % 3 / 9 Dluhopisové      
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 26.3400 EUR 15.1.2019 9,02 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) Health Care-P Cap EUR 772.3800 EUR 15.1.2019 8,88 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Templeton Global Bond Fund-N(acc)EUR 25.0100 EUR 15.1.2019 8,41 % 3 / 9 Dluhopisové      
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR 5.7100 EUR 15.1.2019 8,35 % 4 / 9 Akciové      
NN (L) Health Care-X Cap EUR 762.1300 EUR 15.1.2019 8,34 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Templeton Global Total Return Fund-A(acc)EUR 26.7100 EUR 15.1.2019 7,23 % 3 / 9 Dluhopisové      
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 15.8400 EUR 15.1.2019 7,17 % 5 / 9 Akciové      
PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY 867.3300 EUR 15.1.2019 6,52 % 4 / 9 Akciové      
PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR 94.7300 EUR 15.1.2019 6,09 % 6 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.