FF - Latin America Fund A-ACC-USD

Informace o fondu

Popis fondu
Adoptování disciplinovaného bottom-up přístupu pro výběr akcií se zakládá na profesionálním týmu specialistů na investice do akcií v Latinské Americe společnosti Fidelity. Správce portfolia pan Angel Ortiz je ve své funkci podporován týmem analytiků, kteří se soustředí na tento region. Jsou to příznivci fundamentálního výzkumu a hledají ceny podhodnocené trhem. Jednoznačně se upřednostňují společnosti s dominantním postavením na trhu, silnou rozvahou a potenciálem dosáhnout volného cash flow pro své akcionáře a zvyšovat jej. Investiční svět je podroben důslednosti intenzivních analýz této skupiny, které zajišťují, že držby portfolia odrážejí pouze ty nejlepší investiční nápady.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Latin America Fund A-ACC-USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU1224710043

Poslední jednotková cena (k 1.6.2020)

7.4000 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
9,14 % -33,45 % -32,16 % -8,99 % -4,52 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.